If you were an empty dvd box... where would you be?

If you were an empty dvd box... where would you be?
Menu